top of page
  • รูปภาพนักเขียนSertis

เซอร์ทิส ร่วมงานสัมนา ‘การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน’บริษัท รีเนกซ์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด บริษัท เมฆา วี จำกัด และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ฟิวเจอร์ เอเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ‘การเปลี่ยนรูปแบบการจัดการด้านดิจิทัลของอุตสาหกรรมพลังงาน’ จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES Thailand งานที่ถือเป็นการรวมตัวของหน่วยงานภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงาน การไฟฟ้า สถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้และร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้มีส่วนช่วยสำคัญด้านพลังงานในระดับประเทศ ในฐานะที่เซอร์ทิสได้มีโอกาสพัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนในนิคมอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมนำเสนอระบบซื้อขายพลังงาน ‘RENEX’ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างด้านนวัตกรรมที่แสดงถึงศักยภาพของเอไอในอุตสาหกรรมพลังงาน


เซอร์ทิสขอเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่สำคัญในภาคธุรกิจ ที่จะส่งต่อความรู้ความเข้าใจในความสามารถของเทคโนโลยี พร้อมร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานที่มีอย่างจำกัดในประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ความคิดเห็น


bottom of page