Raising children in the age of AI

Bkkbiz-Sep2021-Raisingchildren_FN.jpg
SEP 17, 2021

ในยุคที่เราได้เห็นวัตกรรมและเทคโนโลยีเอไอ  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง และเข้ามามีอิทธิพลกับการดำรงชีวิตของเราในทุกด้าน การเลี้ยงดูลูกในยุคที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในทุกวินาที จึงเป็นสิ่งพ่อแม่ยุคใหม่นี้จะต้องใส่ใจ และปรับแนวคิด รวมถึงปรับวิธีการเลี้ยงดูอบรมด้วยเช่นกัน ในบทความนี้ ผมจึงอยากพูดถึงประเด็นในการเลี้ยงดูลูกในยุคที่เอไอเป็นตัวแปรสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ ทั้งในด้านการปลูกฝังทักษะพื้นฐานที่เด็กควรมี เพื่อเติบโตไปใช้ชีวิตด้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจัยภายนอกจากการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมสร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพสู่ยุคที่ต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีต่อไป

 

ทักษะ 4 ด้านที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรปลูกฝังลูก เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับเอไอเมื่อเขาอยู่ในช่วงวัยที่เปิดรับการเรียนรู้ อันดับแรก ควรสอนให้เด็กรู้จักตั้งเป้าหมายกับตัวเอง (Goal) เพื่อเข้าใจความฝัน ความต้องการของตัวเอง และมีแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและสำเร็จ เพราะเอไอ ยังต้องรอการตั้งเป้าหมาย หรือคำสั่งจากมนุษย์ เมื่อฝึกให้เด็กรู้จักวางแผน จะส่งผลให้พวกเขาใช้ชีวิตกับเอไอได้อย่างไร้อุปสรรค ลำดับถัดมา คือ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (Imagination & Creativity) ซึ่งเป็นสิ่งที่เอไอไม่สามารถริเริ่มเองได้ถ้าไม่มีการสร้างขึ้นจากมนุษย์ เด็กจึงควรมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านดนตรี ศิลปะ การประดิษฐ์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ความคิด เกิดข้อสงสัย มีการตั้งคำถาม และการคิดนอกกรอบ โดยไม่ต้องกังวลถึงความผิดพลาด ความร่วมมือซึ่งกันและกัน (Collaboration) ก็เป็นอีกทักษะที่เด็กจะได้ฝึกฝนผ่านการใช้ชีวิต จากการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น หรือแม้แต่เล่นกับเด็กด้วยกันเอง เกิดการเข้าสังคมและรู้จักแบ่งปัน และทักษะสุดท้าย คือการสื่อสาร (Communication) ถือเป็นหัวใจในการที่เด็กจะเติบโตเพื่อใช้ทั้งชีวิตส่วนตัว และการทำงาน ผ่านการพูด เขียน และสื่อผ่านภาษากายได้อย่างเหมาะสมกับผู้อื่น ทั้งการรับสาร และส่งสาร โดยสามารถตีความหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจน รวมถึงการรับฟังผู้อื่น และการกล้าที่จะแสดงความเห็นส่วนตัวอย่างมีเหตุผล เหล่านี้ถือเป็นทักษะขั้นพื้นฐาน ที่จะติดตัวเด็กไปตลอดเมื่อเขาเติบโตขึ้น สำหรับเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันจากเอไอ ก็จะเข้าไปมีบทบาทต่อเด็ก ๆ ให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล เมื่อได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

นอกจากนี้ ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากหน่วยงานด้านการศึกษา ในการสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีของเด็กให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยเรียนรู้ของเด็ก ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ เช่น หลักสูตรที่พัฒนาให้ก้าวทันยุคสมัย เปิดโลกกว้างด้านเทคโนโลยีให้รับกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างการเขียนโค้ด (Coding) และการสร้างโปรแกรมสำหรับเด็ก เพื่อสร้างความคุ้นเคย และเป็นแต้มต่อที่ดีให้กับเด็กในการทำงานในอนาคต รวมไปถึงการวางนโยบายในการจัดตั้งองค์กร หน่วยงาน และตำแหน่งที่จะรองรับบุคลากรด้านเทคโนโลยี รวมทั้งมอบโอกาสและสนับสนุนการต่อยอดการเรียนรู้ ของบุคลากรที่มีความถนัดทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวทันการแข่งขันในสังคมของโลกยุคเอไอ

 

แม้เอไอจะถูกพัฒนาให้มีความสามารถรอบด้าน แต่ยังมีอีกหลายสิ่ง และหลากหลายปัจจัยที่ทำให้เอไอยังไม่สามารถเข้ามามีบทบาทแทนมนุษย์ได้ โดยเฉพาะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือการมีจิตสำนึกด้านจริยธรรม ที่มีเพียงมนุษย์ที่ได้รับการเลี้ยงดูและการปลูกฝังที่ดีจากพ่อแม่เท่านั้น ที่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้เหนือกว่าเอไอ จึงจำเป็นสำหรับพ่อแม่ ที่จะเตรียมพร้อม และเสริมความมั่นใจในตัวลูก ให้พวกเขาพร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตอย่างสมดุลร่วมกับเอไอ โดยให้มองหาโอกาสที่จะได้รับจากเอไอ มากกว่ากังวลว่าเอไอจะเข้ามาทดแทนความสามารถของลูกในอนาคต

We are entering the era of AI, with ongoing technology innovation everyone seems to be using these technologies on a daily basis. With everyone turning to AI, for parents, it is the priority to consider ways to raise children in the age of AI. In this article, I will walk you through some of the fundamental guidelines to guide parents on how to prepare children to keep them safe and motivate them to help shape the technology’s future. While the external factors or the support from relevant sources will also contribute to creating quality resources for the next generation that will be driven by technology. 

 

In the age of AI, the pace of change will continue to accelerate and children will face never-ending uncertainty and unpredictable situations. There are 4 skills children need to be equipped by parents. The first skill is Goal setting, for themselves to realize what they want for their lives, what they prefer to do to make a living, their dreams and way of living to lead their life successfully. As AI still requires a lot of instruction and goals under human control, when children are allowed and guided to plan their lives, it will result in them living peacefully and without any obstacles. Secondly, Imagination & Creativity, parents have to prepare their children to develop as creative thinkers, by not limiting learning just from school, but allowing them to learn everything they are interested in - from music, art, to innovation. These learning opportunities will allow them to use their thoughts, learn to ask questions and think outside the box without having to worry about mistakes. Thirdly, Collaboration, it will help children to discover each others' strengths, interests and capabilities. They can learn from each other through the activities they spend time with together. As a result each child can develop a unique set of skills like sharing in a fun and efficient way. Lastly, Communication, this is the core attribute that children must develop to be able to express themselves clearly and confidently in all aspects and other areas of their lives. This skill will help them with the ability to listen to others and the courage to express personal opinions rationally. Apart from these 4 skills children have to prepare, AI and any other communications tools and devices will play a vital role for children to be used effectively, when given proper and appropriate guidance from parents. 

 

However, cooperation from relevant sources, especially in education, to support children's learning in technology to suit each of their learning age is another important factor that we need to think about and in need of support. The basic or fundamental lessons for children in the age of AI should appropriately include; as an example, coding websites and programs engaging with technology to prepare children for their future. Moreover, the related parties or government agencies should consider setting up a policy for the establishment of tech-related organizations or agencies and provide positions for technology personnel employment as well as provide opportunities and support additional learning of qualified technology personnel within the country. 

 

Even though AI has been continuously developing and advancing in many aspects which have concluded with some challenges, but also some great opportunities for humans, especially for the future of children, to create something new with more creativity than AI can ever do. AI still lacks initiative, reasoning, or having an ethical conscience that only humans have from their parents. Therefore, it is necessary for parents to prepare and educate confidence in children and to get them ready to deal with a balanced life with AI, by looking for opportunities to receive from AI rather than fear AI will replace their own abilities.

IMG_5767.jpeg
บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts

2021_08_Aug_Web.jpg
Bkkbiz_Aug2021_Diaster_FN.jpg
FN-Bkkbiz-Jul2021-Defi.jpg