AI’s potential to accelerate ECC

Sertis-Bkkbiz_AI-EEC.jpg
JUL 16, 2020

โลกยุคใหม่ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในขณะนี้ คือโลกของการนำเทคโนโลยีมาช่วยคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ และเราก็ปฏิเสธการทำงานของเอไอไม่ได้อีกต่อไป เพราะนอกจากจะเข้ามามีบทบาทส่งเสริมภาคธุรกิจต่าง ๆ แล้ว ยังมีส่วนสำคัญในโครงการระดับประเทศอย่างโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยเป็นแผนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในบทความนี้ ผมขอพูดถึงความสามารถของเอไอ ต่อ EEC เพื่อผลักดันโครงการด้วยเทคโนโลยีให้มีศักยภาพในระดับสากล

 

AI และการจัดการข้อมูล Big Data ถือเป็นเครื่องมือหลักที่จะเข้ามาปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมสู่ระบบอัตโนมัติ และช่วยผลักดันการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city) ที่มีการพัฒนาเรื่องระบบพลังงานอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริด การขนส่ง การคมนาคม ชุมชน เศรษฐกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ โดยมีการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า และการลงทุนด้านอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการสร้างอุตสาหกรรมดิจิทัลใหม่ โดยแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการเน้นในเรื่องเทคโนโลยีในหลากหลายด้าน

 

โดยปัจจุบันมีการผลิตหุ่นยนต์และสร้างระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และบริการต่าง ๆ ยกตัวอย่างอาคารผู้โดยสารของสนามบินอู่ตะเภา จ.ระยอง ในเขต EEC ได้มีการใช้หุ่นยนต์ต้อนรับ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้โดยสาร รวมทั้งช่วยนำลูกค้าไปยังจุดให้บริการต่าง ๆ ในรูปแบบ Guide & Go เพื่อโต้ตอบ รวมถึงระบบวิเคราะห์และประมวลผลภาพวิดีโออัจฉริยะ ใช้ตรวจจับและรับรู้ใบหน้าบุคคล และสิ่งของในพื้นที่อาคารสนามบิน เพื่อตรวจจับวัตถุต้องสงสัย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระบบรักษาความปลอดภัย ในขณะที่ท่าเรือของ EEC ที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าออกสู่ต่างประเทศในภูมิภาคก็มีการติดตั้งและใช้งานรีโมตในการควบคุมเครนลำเลียงสินค้าในการบริการท่าเรือผ่านระบบ 5G มีรถขนส่งสินค้าแบบไร้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการทำงาน ในช่วงเวลาที่แรงงานคนต้องหยุดพัก พร้อมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์อ่านเลขตู้คอนเทนเนอร์เก็บสินค้าและทะเบียนรถที่ผ่านเข้า-ออกประตูด้วยกล้อง CCTV รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ เช่น น้ำหนักรถบริเวณท่าเรือ เพื่อการจับคู่รถเที่ยวเปล่า การจัดคิว การประมาณเวลาขน-ส่งสินค้า และการคาดการณ์เพื่อซ่อมบำรุงถนน โดยการสร้างแพลตฟอร์มให้เกิดการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Data Analytics ผ่าน IoT

 

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบไฟฟ้าที่เรียกว่า สมาร์ทกริด (Smart grid) เป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานหมุนเวียน ผ่านเทคโนโลยีที่สามารถตรวจวัด รับ-ส่งสัญญาณข้อมูล โดยการทำงานร่วมกับอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าอื่น ๆ อย่างชาญฉลาด ผ่านเทคโนโลยี AI และบล็อกเชนในการติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษาระบบมิเตอร์อัจฉริยะที่เมืองพัทยา เป็นการช่วยลดค่าไฟฟ้าและเป็นการยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการด้านพลังงานที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในอนาคตอาจมีการผลิตไฟฟ้าและซื้อ-ขายพลังงานได้อีกด้วย

 

ด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาโลกร้อนและภัยแล้งถือเป็นสองปัญหาหลักที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ จึงมีการนำเทคโนโลยีอย่างระบบเซ็นเซอร์ ระบบฐานข้อมูล และ Digital Twin (การสร้างแบบจำลองวัตถุขึ้นในโลกดิจิทัลทั้งในรูปแบบของภาพและข้อมูล) เพื่อใช้ในการตรวจตรา และคาดการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เหล่านี้ล้วนเป็นแนวทางปฏิบัติในการนำเทคโลโนยีเข้ามาใช้งานเพื่อช่วยยกระดับการเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 

การแพทย์ ก็มีการใช้เทคโนโลยี Machine learning และ Deep learning มาใช้ประโยชน์ในหลากหลายงาน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูล และวินิจฉัยโรคเบื้องต้นเพื่อการรักษาโรคของผู้ป่วย การใช้หุ่นยนต์ในการช่วยลดงานประจำ และการสัมผัสของบุคคลากร อย่างการนำส่งยา อาหาร และเอกสารภายในสถานพยาบาล

 

มีหลายบทบาทที่เทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ EEC ซึ่งอย่าลืมว่าเราควรมีการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างราบรื่น เพราะเทคโนโลยีเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในโครงการ EEC นี้ ให้ตอบโจทย์การเป็นไทยแลนด์ 4.0 อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

In our modern world, technology is used to help humans think, analyse, and solve problems by imitating human behaviors. We can no longer deny an AI existence in our lives, since it is not only implemented in business sectors but also plays an important role in the national project, Eastern Economic Corridor (EEC). EEC is the strategic plan under the scheme of Thailand 4.0. It aims for the economic development of Thailand’s Eastern Seaboard. In this article, I would like to talk about AI’s ability to support the project by using technologies to enhance its potential in Thailand to the international level.

 

AI and big data management are considered the main tool to automate industrial sectors and create a smart city which contains the development in fields of smart energy systems (Smart Grid), transportation, community, economy, agriculture, environment, etc. Eastern Economic Corridor of Digital (EECD) is established and designated to be the center of trading and industrial investment and to accelerate the new digital industry by choosing targeted industrial sectors with diverse fields of technology.

 

Nowadays, robots and automatic systems are developed to support manufactures and services; for example, at a terminal in U-Tapao International Airport in Rayong, which is in EEC district, a robot is used to greet and give information to passengers, as well as lead them to each counter. These systems are programmed to interact with passengers in the ‘Guide & Go’ pattern. Also, smart video processing and analytics are applied to create a face and object recognition system that can detect suspected objects in the airport in order to increase the efficiency of security systems. At the same time, EEC seaport, a regional distribution center for international shipment, has set up a 5G remote crane operation system for transportation and self-driving trucks to substitute workers during their break and reduce processing time. CCTV is used for container numbers and passing cars’ license plate recognition. It is also used for truck weighting to help match backhauls, queue management, travel time estimation, and roadway maintenance prediction. This technology is developed by creating a platform that connects with data analytics through IoT (Internet of Things).

 

Furthermore, there is an electricity development called Smart grid, which transfers renewable energy via data detection, transmission, and reception technologies that cooperate intelligently with other devices and electricity systems. AI and blockchain are implemented to maintain the smart meters in Pattaya City. This helps reduce electricity costs and enhance more reliable, environmental-friendly, and safer energy management. In the future, electricity production and trading could be possible too.

 

Environmental problems and drought are also two main problems Thailand is facing. A sensor system, databases, and digital twin (Creating models of simulated images and objects in the digital world) is used to support inspection and prediction of natural disasters that might happen in the future. This is a great example of the application of technologies that can contribute to building the perfect smart city.

 

Machine learning and deep learning are also used in medicine in several aspects, such as data collection, initial diagnoses to find treatments, using robots to deliver food, antibiotics, and files to reduce routine work and physical contact between people in hospitals.

 

In the EEC, technologies are importantly involved in pushing several sectors forward. Everyone should be reminded that people need to improve and learn how to smoothly apply and cooperate with technologies, because technologies are like the backbone of industrial and overall economic development in the country, especially in the ECC project, which contributes hugely to moving towards an innovative Thailand 4.0.

IMG_5767.jpeg
บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts

SertisxThaipublica_345DevOps_Jul2020.jpg
2020_Articles_06_June_cover.jpg
Cover-SertisxThaipublica-Jun2020-data-me