Technology for Justice

MAY 18, 2021

เทคโนโลยีมีอิทธิพลและเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในแวดวงธุรกิจไอที การศึกษา วงการการแพทย์ การเงิน วงการโฆษณา หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ก็ต้องอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่เว้นแต่ “กระบวนการยุติธรรม” ที่มีการนำ “เอไอและบล็อกเชน” เข้ามาช่วยสร้างความโปร่งใส แม่นยำ และตรวจสอบได้ในหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การนำเอไอเข้ามาตรวจสอบหลักฐาน ทั้งรูปภาพ ลายมือ หรือลายเซ็นต์ว่าเป็นของจริงหรือไม่ ช่วยป้องกันการปลอมแปลงเอกสารได้เป็นอย่างดี ส่วนการจัดเก็บข้อมูลพยานหลักฐานของคดี มีการบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากที่เชื่อมโยงกัน หากเกิดการแก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะถูกบันทึกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบย้อนหลังได้ในทุกขั้นตอน และเมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลแล้ว ก็จะช่วยเพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำในขั้นตอนการพิจารณาคดีอีกด้วย

สภาพสังคมในปัจจุบันพบว่า ปริมาณของเหยื่อจากความรุนแรงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ บางคนไม่แน่ใจว่าหากตกเป็นเหยื่อจะต้องดำเนินการต่อไปหรือจัดการกับปัญหาอย่างไร มีหลายหน่วยงานพัฒนาแชทบอทที่ให้คำปรึกษากับเหยื่อความรุนแรง แนะนำและให้ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการช่วยเหลือในขั้นต้นก่อนนำไปสู่กระบวนการยุติธรรมขั้นต่อไป

อีกหนึ่งบทบาทของเอไอที่น่าสนใจ คือ ความสามารถในการแปลภาษาที่ถูกนำมาใช้ช่วยถอดคำพูดเป็นข้อความในขั้นตอนการสืบพยาน (speech-to-text) ช่วยลดอุปสรรคด้านการสื่อสารในกรณีที่มีคู่ความเป็นชาวต่างชาติ เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ขั้นตอนการสืบพยานเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว ส่งเสริมให้ทุกคน ทุกเชื้อชาติเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการจ้างล่ามมาช่วยในขั้นตอนนี้ และในกรณีที่คู่ความไม่สามารถเดินทางไปตามวันและเวลานัดของศาลได้ ก็สามารถเรียกดูคำสืบพยานในระบบออนไลน์ได้อีกด้วย

คุณอาจจะได้อ่านเจอข่าวว่ามีนักโทษที่ทำผิด ถูกจำคุก แต่เมื่อพ้นโทษถูกปล่อยตัวก็ทำผิดซ้ำและกลับไปรับโทษอีกครั้งกันมาบ้าง ปัญหานี้มีทางแก้โดยการพัฒนาโมเดลที่มีความสามารถในการทำนายการกระทำผิดซ้ำ โดยอาศัยหลักฐานข้อมูลจากกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติที่ได้เก็บรวบรวมไว้มาวิเคราะห์โอกาสที่ผู้กระทำผิดจะทำซ้ำ นอกจากนี้บางโมเดลยังแสดงผลต้นตอสาเหตุของปัญหาในแต่ละบุคคลได้อย่างเจาะจง เช่น เกิดจากปัญหาด้านจิตใจ ปัญหาด้านการศึกษา หรือปัญหาครอบครัว เพื่อส่งข้อมูลต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดที่สุด ลดเปอร์เซ็นต์และจำนวนของผู้กระทำผิดซ้ำอย่างได้ผลจริง

แล้วเอไอจะเข้ามาช่วยตัดสินคดีความได้ด้วยรึเปล่า? ศาลในบางประเทศพัฒนาอัลกอริธึมที่ศึกษาคดีอาชญากรรมมากกว่า 1 ล้านคดี ผ่านรูปประโยคหรือประวัติการประกันตัว นับว่ามีความแม่นยำสูงมาก จึงมีแนวโน้มที่ศาลจะนำข้อมูลคำทำนายของเอไอมาประกอบการพิจารณาตัดสินคดีมากขึ้นในอนาคต 

นอกจากตัวอย่างการนำเอไอและบล็อกเชนไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว ยังมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามควบคุมการเดินทางของผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตรวจสอบเส้นทางการเดินทางได้อย่างละเอียด ซึ่งมีส่วนช่วยลดความแออัดในเรือนจำ และลดภาระงานที่ล้นมือของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีสามารถเข้ามาช่วยพัฒนาการทำงานของกระบวนการยุติธรรม และช่วยลดช่องโหว่ทางอาชญากรรม แต่ในทางกลับกันก็มีบางคนใช้เทคโนโลยีเพื่อเอาตัวรอดจากการกระทำผิด เราจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รู้เท่าทันภัยของอาชญากร ในทางกลับกันก็ไม่ควรเชื่อมั่นในเทคโนโลยีมากจนเกินไป แต่ควรนำมาประกอบการตัดสิน เพื่อเป็นตัวช่วยควบคู่กับการพิจารณาบริบททางสังคมและกฎหมาย ซึ่งจะช่วยสร้างความสมดุลของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมในอนาคต

Every industry uses technology to help enhance efficiency of their business, this also includes  the justice system, where AI and blockchain are used  for transparency, accuracy, and accountability. Starting with using AI to check and prove evidence; including photos, hand writing, or forgery.There is also use to keep  data collected evidence for lawsuits. If there are any changes or revision, those concerned can check and track in each single process which also helps with speed and accuracy for fair trials.

Many organizations are also taking part in developing chatbots, to advise victims where to find medical or institutional guidance. 

Another interesting role is AI for language translation. A speech-to-text in the investigation process. It can solve translation problems for foreign clients with enhancing the speed of process and allowing them to reach the justice system. All this helps reduce cost for hiring interpreters. In other ways, if clients are unable to follow up to an appointment, they can search and read the testimony from an online system. 

On convicted criminals, there are organizations intending to develop models which can predict the behavior of criminals by teaching models to interpret evidence from organizations such as the Department of Corrections, Juvenile Observation and Protection, and Department of Probation. Some models can predict the root cause of convicted criminals such as mental, educational, or family problems. All cases which were predicted by AI will be reported to the related organizations to solve the right case directly at the right time which can reduce the percentage of recidivists efficiently.

Can AI help in the criminal justice system? The courts in some countries have already developed algorithms which learn more than 1 million criminal cases through sentences and bail history which is very accurate. Therefore the predictions from AI are a trend to use for the justice system in the future.

I mentioned several used cases that are related to AI and blockchain. Just to add, there is also electronic equipment that is used to track, follow, and control the routing of temporarily released prisoners. This technology was used to lower overcrowded prisoners in jail and also to reduce the tasks of the prison staff.

Seems like technology plays an important role to help us in the justice process and to solve  criminal cases. We must build the knowledge and understanding of technology to our prison staff and we shouldn’t give too much trust  in technology. We should use information and prediction from technology to consider how to interpret cases together with the consideration of laws and social context which will be the best way to balance both technology and justice in the future. 

บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts