AI in Smart City

Sertis_BKKBIZ_AI-Smartcity.jpg
JANUARY 14, 2020

หลายคนคงจะได้ยินคำว่า “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ผ่านข่าวสารต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารจัดการเมือง และนับจากนี้ไปเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น ในการสร้างและขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่เป้าหมายในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจ การปรับระบบการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการขนส่ง ตลอดจนการสร้างเมืองที่ปลอดภัย เพื่อยกระดับให้ประเทศไทยกลายเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบในภูมิภาคอาเซียน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพและมีความสุข

 

ในประเทศไทยเริ่มมีการเดินหน้าพัฒนาระบบจัดการพลังงานแล้ว ตัวอย่างที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีการนำเทคโนโลยีเอไอมาใช้ช่วยบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานภายในกลุ่มอาคาร เพื่อคาดการณ์ปริมาณการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิต พลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานทางเลือกอื่น ๆ และใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) มาช่วยสร้างระบบให้เกิดการซื้อขายพลังงานระหว่างอาคาร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก และใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

หน่วยงานภาครัฐของไทยเองก็มีการนำเอไอเข้ามาใช้พัฒนาการให้บริการและการทำงานต่าง ๆ เช่นกัน เนื่องจากในแต่ละวันมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาจจะได้รับการบริการที่ล่าช้าและไม่ทั่วถึง จึงเกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ เข้ามาช่วยลดขั้นตอนหรือภาระงานที่ต้องทำซ้ำของเจ้าหน้าที่ เช่น การคัดแยกเอกสาร การใช้ระบบอัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ เช่น ระบบสแกนใบหน้า และระบบตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการในเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาด สร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่เองก็จะได้ใช้เวลาไปทำงานส่วนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาระบบคมนาคมก็มีการนำเอไอประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytic) มาวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด ข้อมูลปริมาณรถสะสมแต่ละช่วงเวลา สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อนำมาแก้ปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีปริมาณรถสะสมจำนวนมาก ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวนี้ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผน ปรับเส้นทางการสัญจรต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องยังสามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที

อีกหนึ่งตัวอย่างในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City คือ การสนับสนุนหรือส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในการคัดแยกขยะ ในปัจจุบันหลายภาคส่วนต่างก็พยายามที่จะรณรงค์ให้เกิดการแยกขยะที่ถูกวิธี โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกคน แต่ก็ยังพบว่ายังได้รับความร่วมมือน้อย หรือยังปฏิบัติผิดวิธีอยู่ แต่ในประเทศจีน ประเทศที่เป็นผู้ผลิตขยะรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และมีจำนวนประชากรประมาณ 1.3 พันล้านคน ซึ่งมากกว่าประเทศไทยกว่า 20 เท่า กลับสามารถทำได้สำเร็จ ด้วยการนำเทคโนโลยี Virtual Reality หรือ VR มาใช้ แทนที่จะให้ทุกคนจะต้องจดจำประเภทของขยะแต่ละชนิดซึ่งมีความยุ่งยาก ก็สามารถทำการสแกนขยะผ่านกล้องบนสมาร์ทโฟนว่าอยู่ในประเภทใด ควรกำจัดอย่างไร และยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถขายขยะรีไซเคิลจากบ้านของพวกเขาได้อีกด้วย

 

ตัวอย่างเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีคือสิ่งที่มีประโยชน์และสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนา Smart City แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการพัฒนาองค์ความรู้ของทรัพยากรมนุษย์ให้ควบคู่กันไป เพราะหากทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ มองเห็นถึงแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม มีเป้าหมายเดียวกันที่จะช่วยพัฒนาร่วมกัน ก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Smart City ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและมีประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ครับ

Many of you might have heard of a Smart City through the news recently, it is one of Thailand’s’ 4.0 economic development models, a project to increase the efficiency of the city’s services and management. From now on, technology will become more significant in driving Thailand to the future development in every aspect, such as; environmental and energy management, economic development, government services, public utility system development, transportation and safety  to upgrade Thailand in becoming a  smart city in ASEAN while improving the quality of life and boost happiness to its citizens.

We are on the move of developing energy management in Thailand, use PTT Public Company Limited for example, a big oil and gas company using AI technology to collect and analyze the energy consumption data in buildings to forecast the amount of electric power needed to produce from each source of electric power. By using the record-keeping technology or Blockchain to trade electric power between buildings, further supports the use of alternative energy and optimize its use. 

Many Thai government agencies have already carried out AI technology to develop and improve services they provide to citizens.  In the past, citizens who have used their services, have had delayed and dissatisfied services. Smart technology has been   able to handle some of the tasks for officers. For example; document sorting, face scanning and document analysis have taken care of by AI so that officers will have time to do other tasks efficiently giving r faster and accurate results.

Apart from transportation development management we use with AI, we have also used data analytics with AI from CCTV to collect movement of vehicles and traffic congestion data at each time period as well as road accident statistics so that traffic problems can be solved accordingly. Police officers can then plan traffic routes and control the traffic lights effectively. The monitor of traffic can be viewed in real time to actively adapt the traffic route plan in a timely manner.

Another good example in a stage of becoming a smart city is the improvement of waste collection service. Nowadays, many private and government agencies are promoting waste segregation to citizens by providing knowledge and how to dispose of waste, but they don’t seem to perceive it in the right way. Where China, the world's second-largest producer of waste with its 1.3 billion population which is 20 times more than Thailand, managed to achieve this issue using the rising technology of Virtual Reality (VR) to scan different types of waste through smartphone cameras and categorize the disposed waste types and find a way to manage it properly. China is also in the process of improving the application to help with selling waste from their homes. Thus, waste management is a key factor of smart cities.

These are some examples of rising technologies that have been incorporated in developing the country to become a smart city. With this said, becoming smart does not only include new technologies but bring them into implementation while engaging and sharing knowledge to citizens and what they can do to help build a smart city for all. 

IMG_5767.jpeg
บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts