Ethics in AI

AI-ethics-Cover.jpg
MARCH 10, 2020

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเอไอคือสิ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแทบทุกธุรกิจ ทั้งในด้านการช่วยยกระดับการทำงาน ลดการทำงานซ้ำ ๆ และส่งเสริมการทำงานของมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามหากเราให้ความสามารถแก่เอไออย่างไร้การควบคุมที่เหมาะสม อาจกลับกลายเป็นการส่งผลเสียโดยส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตหรือเป็นภัยต่อสังคมส่วนรวม 

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราอาจได้เห็นตัวอย่างของการนำเอาเทคโนโลยีเอไอมาใช้ในสังคมของมนุษย์ที่กว้างขวาง เช่น นครเซี่ยงไฮ้มีการติดกล้องวงจรปิดกว่า 10 ล้านตัวในพื้นที่สาธารณะ เพื่อตรวจจับพฤติกรรมของประชนชนในการใช้รถใช้ถนน และดำเนินการนำจับผู้ที่กระทำผิดกฏจราจร ผลจากสิ่งนี้เองทำให้ทางการจีนสามารถตามหาบุคคลสูญหายเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี ได้พร้อมกันถึง 4 คน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้านความมั่นคงของประเทศ 

ขณะเดียวกันกล้องวงจรปิดมีความสามารถตรวจจับท่าทีของประชาชนในระยะไกล พร้อมแสดงข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างละเอียด เช่น ชื่อ เพศ อายุ หมายเลขประจำตัวประชาชน ประวัติการเดินทางย้อนหลัง ข้อมูลของเครือญาติและบุคคลที่ติดต่อได้ ทางการนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ตรวจจับพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจนำไปสู่การก่ออาชญากรรมหรือในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้า ได้เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการสแกนหน้าบุคคลผ่านหน้ากากอนามัยได้ 

 

 

 

ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ก่อให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการตั้งคำถามว่ารัฐบาลอาจใช้เหตุการณ์โรคระบาด หรือเหตุการณ์อื่น ๆ มาเป็นข้ออ้างในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนได้ 

ผมขอยกตัวอย่างการพัฒนาเอไออีกมุมหนึ่งจากกรณีศึกษาที่ว่า เราต้องการสร้างเอไอที่มุ่งสร้างความสุขให้กับมนุษย์เป็นหลัก เราอาจใส่ข้อมูลทั้งหมดที่มนุษย์เคยศึกษาค้นคว้าให้เอไอได้เรียนรู้ ทำให้เอไอเข้าใจผิดว่าความสุขของมนุษย์นั้นแท้จริงแล้วเกิดจากการเพิ่มระดับของสารเคมีบางอย่างในร่างกายของมนุษย์ เอไอจึงตัดสินใจฉีดสารเคมีบางอย่างเพื่อเพิ่มระดับความสุขของมนุษย์ ส่งผลให้มนุษย์มีความสุขก็จริง แต่มันเป็นวิธีที่ถูกต้องรึเปล่า แน่นอนว่าอาจมีบิลรอเรียกเก็บเป็นความทุกข์ต่อมวลมนุษย์ในภายหลังก็เป็นได้ 

จากคำถามในเรื่องจริยธรรมต่างๆ ทำให้องค์กรที่เป็นผู้นำด้านเอไอระดับโลกอย่าง Microsoft และ Google ได้ตระหนักและคำนึงถึงความสำคัญด้านจริยธรรม จึงผลักดันธุรกิจให้ยึดหลักในการทำงานโดยมีการกำหนดมาตรฐานในการพัฒนานวัตกรรมด้านเอไอที่ชัดเจน เช่น ความเป็นกลางในการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ การเคารพความเป็นส่วนตัว และความโปร่งใสของข้อมูล โดยเอไอต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ประโยชน์จากการนำเอไอมาใช้นั้นมีมากมายมหาศาล และเทคโนโลยีเอไอนั้นเกิดขึ้นมาจากการเรียนรู้รูปแบบของข้อมูลจำนวนมาก กฎเกณฑ์ของโมเดลล้วนถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ทั้งสิ้น  หากเสียแต่ว่าประโยชน์เหล่านั้นจะถูกนำมาจัดการร้อยเรียงอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมหรือไม่ และถ้าจะเปรียบเทคโนโลยีนี้เป็นอาวุธ ที่สามารถทำได้ทั้งคุณ ​และโทษนั้นก็ย่อมสำคัญที่คุณธรรมของผู้ครอบครองในการคำนึงด้านจริยธรรม ความเหมาะสม และความถูกต้องอย่างรอบคอบ โดยเคารพกฎหมายและความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล รวมถึงความเป็นไปได้ของการรับผิดชอบในการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

ผมในฐานะส่วนหนึ่งของผู้พัฒนาและใช้งานเอไอ มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้พัฒนาเอไอในประเทศไทยจะตระหนักถึงความสำคัญด้านจริยธรรมในเอไออย่างจริงจัง มีการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่บุคคลากรในทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษย์ชาติ เพราะจริยธรรมเหล่านี้คือหัวใจสำคัญที่ทำให้มนุษย์มีความต่างไปจากเอไออย่างสิ้นเชิง

 

 

We cannot deny  that AI has become a big part of our lives, in the fast moving world of digital transformation we are living in. AI is doing its job to facilitate,  and reduce repetitive tasks humans have to handle across particular businesses such as logistics, transportation, medical, food, sports and agriculture. However, if we give  full power to AI without having limitations, there will be some cause for concern.

In the past 2-3 years, we might have experienced the wide use of AI, for example in Shanghai, China, over 10 million surveillance cameras were equipped in public areas to detect people driving on the road, shaming jaywalkers or rules breakers. With this technology of facial recognition, police in China had the ability to find 4 children who have been missing for 10 years at the same time, marking a remarkable breakthrough in the country.

At the same time, cameras can identify someone far away on how they walk in public to detect suspicious behaviors in order to prevent crimes. Personal information will automatically show such as gender, age, identification number, historical travel data and even family information. Or the outbreaks of Coronavirus, China has developed the country’s first facial recognition technology that can easily scan through face masks.        

        

With the sophisticated technology we are having these days, a concern of accessing personal data remains questionable; Does the government have the right to access  personal data? 

Let me share the examples of developing AI in a case that we aim to create AI to boost happiness.  by training AI that human happiness occurs when we add chemicals into humans, so AI injects that kind of chemical to humans so that they become happy. The question is, is that the moral behavior or practice AI could do to humans? There must be a price to pay in the end.

From what we had questioned so far about  ethics in using AI, the world’s leading companies in  technology like Microsoft and Google is a good example,these companies have a strong concern in  AI ethics as their priority in doing business. People should have moral obligations towards their machines, so they came up with AI principles for when they design, construct use, and treat AI; some of the principles are as follows:  Fairness, Reliability & Safety, Privacy & Security, Inclusiveness, Transparency, and Accountability.

The benefits AI has given to humans are numerous; intended for good or right outcomes, as technology is developed from human training with big chunks of data given, all the rules are created by humans after all. If we use those technologies as a weapon to give us harm, the owner of that technology should be responsible for the rule and privacy of data that has an impact on humans.

For Sertis, as a  leading AI consultancy in Thailand, we hope that AI developers will make sure AI lies in the best ethical principles, by cultivating awareness of ethical principles to other AI developers. Human Morality and ethics is what makes us different from AI technology.

AI-ethics.jpg
IMG_5767.jpeg
บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts