AI in Supply Chain management

Sertis-AI-SupplyChain-01.jpg
FEBRUARY 11, 2020

การวางแผนที่ดีเป็นโอกาสและจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องใส่ใจต่อกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่การเริ่มจัดหาวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อรอการผลิต การวางแผนการผลิต การจัดเก็บสินค้าหลังกระบวนการผลิต การลำเลียงขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าและผู้บริโภค ผมเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจทุกท่านต่างให้ความสำคัญในทุกกระบวนการ มีการทำงานและการวางแผนได้เป็นอย่างดี แต่จะเป็นอย่างไรหากเรานำปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence) เข้ามามีบทบาทมากขึ้นให้กระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกมิติ โดยหากเรามีการเก็บข้อมูลย้อนหลังในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและมีจำนวนที่มากพอ (จำนวนข้อมูลที่ควรมีอย่างน้อยคือประมาณ 2-3 ปี) ร่วมกับความชำนาญและประสบการณ์การทำงานของคนในองค์กรที่เรามี เราสามารถสอนให้เทคโนโลยีเอไอมาช่วยงานเราได้อีกหลายด้าน เช่น

 

การคาดการณ์อุปสงค์ (Demand Forecasting)

เทคโนโลยีเอไอสามารถคาดการณ์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความต้องการของลูกค้า ยอดขาย หรือแม้แต่คาดการณ์ช่วงเวลาของการเสื่อมสภาพของเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ (จากผลลัพธ์ของเราพบว่ามีความแม่นยำขึ้นอย่างน้อย 5-10% และจะมีความแม่นยำขึ้น เมื่อมีจำนวนข้อมูลมากขึ้น) การคาดการณ์ที่แม่นยำจะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถเตรียมการและจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการเพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย ลดปริมาณสต็อกสินค้า ลดพื้นที่จัดเก็บ ลดความเสียหาย เวลา และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

 

การวางแผนการผลิต (Production Planning)

ในฝ่ายผลิตของโรงงานบางแห่งอาจต้องใช้เวลา 1 ถึง 3 วัน เพื่อสรุปข้อมูล จัดประชุมและวางแผนร่วมกันกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการผลิตในแต่ละเดือน หรือในแต่ละสัปดาห์ และอาจจะต้องเสียเวลามากกว่านั้นในการแก้ไข หากเกิดปัญหาอื่น ๆ ขึ้นโดยไม่คาดคิด เช่น มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อกระทันหัน เกิดความขัดข้องของเครื่องจักรที่ใช้ผลิต เกิดอุบัติเหตุในการขนส่งวัตถุดิบ หรือจากการขาดแคลนพนักงาน แต่ด้วยเทคโนโลยีเอไอ ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติย้อนหลังจำนวนมากได้ในเวลาอันรวดเร็ว เราสามารถร่นเวลาที่ใช้ในการวางแผนจาก 3 วันให้เสร็จได้ภายใน 10 นาที และมีความแม่นยำสูง อีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำหรือแผนสำรอง ไว้สำหรับรับมือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต

 

การวางแผนกระจายสินค้า (Logistic / Distribution Planning)

ในธุรกิจที่มีการขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าไปยังจุดหรือร้านสาขา ย่อมมีความซับซ้อนในการวางแผนเรื่องการจัดการขนส่งสินค้า บางบริษัทที่มีสาขาไม่มากอาจวางแผนการจัดส่ง (Delivery Routing) จากประสบการณ์และจากการคำนวณด้วยตนเองได้ หรือบางบริษัทก็ใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมมาช่วยคำนวณหาเส้นทางที่คุ้มค่าที่สุด 

แต่เรามักพบว่าจะเกิดความยุ่งยากทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น มีการเพิ่มหรือลดสาขา มีการเปลี่ยนเส้นทาง หรือเปลี่ยนขนาดรถขนส่ง ซึ่งจะต้องเสียเวลาเป็นอย่างมากในการคิดคำนวณใหม่

ซึ่งในจุดนี้เราสามารถนำเทคโนโลยีเอไอที่ผ่านการเทรนด์โดยผู้เชี่ยวชาญและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ มาช่วยวางแผนและแนะนำการลำเลียงจัดส่งสินค้าให้เราอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหน้าที่ของเราจะเหลือเพียงแค่การอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ และการตรวจสอบเส้นทางที่เอไอเลือกมาให้ 

 

จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก ไม่เพียงเฉพาะงานที่ต้องใช้แรงงานหรืองานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เพียงเท่านั้น แต่ยังนำมาช่วยงานได้อย่างเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งหากเรานำเอไอมาใช้ตั้งแต่ในขั้นตอนแรก ย่อมส่งผลดีต่อขั้นตอนต่อไป ไม่ก่อให้เกิดการดำเนินงานที่สร้างความสูญเปล่า (waste) เกิดเป็นความสำเร็จและสร้างเม็ดเงินให้กับผู้ประกอบการได้อย่างแน่นอน

 

AI technology is critical in almost every industry, especially when business operators have good plans and when they have the effective strategies as a fundamental structure to run its business, such as; Supply Chain management. Supply chain comprises of steps starting from raw material acquisition, raw material storage, production planning, goods and products to storage andlogistics. I believe all business owners bring the best intentions on every step of work and execute the best plan to its business. However, AI seems to have something to offer virtually for every step of the working process in each business. When we have a suffient amount of data collected (should be collected at least for 2-3 years) along with expertise and experienced professionals in a company, AI technology will help increase accuracy of work and effectively drive operational performance in a company.

Demand Forecasting

AI technology has the ability to help humans forecast future scenarios such as customers demand, upcoming sales, trends and can predict the deterioration of the machine in a factory (the accuracy degree of prediction result is 5-10% accuracy increased when using more data). The accuracy of forecasting will help the business to manage and prepare its product or service more efficiently, and will increase sales, while decreasing the budget, stock, space, waste, and time that will occur.

Production Planning

Manufacturing or production process normally uses up to 3 days to analyze and summarize  data information in a factory in order to plan ahead with other teams with the upcoming production for the following month or week which it will take up more time to manage and solve the problem. Unexpected problems may occur in any time, such as; product order changes, machine breakdown, delivery accidents, or shortage of staff. The technology for this can make everything better, work can be done within 10 minutes with a high level of accuracy, as well as providing suggestions and back-up plans to cope with the same scenarios.

 

Logistic / Distribution Planning

Logistic and distribution in a business has its level of complications,  for example, planning of delivery routes to deliver the products to each store by calculating the routing by workers. Nowadays, AI is able to make all the process more efficient for workers to run through the delivering process. The workers will have more time to manage other tasks efficiently as well.

Technology nowadays is becoming increasingly involved in businesses to help optimize the working process and operate businesses in  more efficient ways. What's more, not only automating tasks AI helps in a business but also the work in the whole supply chain. If we adopt AI technology in the first place of running a business, it willbecome a  key factor for the next steps in management and help reduce waste in working process and create profits to businesses in the long run. 

References:

Related Posts