Preparing children for the world of AI

Sertis_AIandChildren.jpg
SEPTEMBER 27, 2019

การเรียนรู้เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆและนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถของประชากรในประเทศได้ หลายๆคนอาจคิดว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา โดยสถาบันครอบครัวสามารถเป็นแรงผลักดันในการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนที่บ้าน (Homeschooling) หรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้ และต่อยอดทักษะการเรียนรู้ได้ในระยะยาว (Lifelong learning) ตลอดจนฝึกฝนทักษะให้เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล โดยเฉพาะยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (Artificial Intelligence: AI) เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและสามารถช่วยตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตลอดจนทำงานได้หลายอย่างใกล้เคียงกับมนุษย์ สิ่งที่ผู้ปกครองควรคำนึงถึงคือ ทำอย่างไรเด็กยุคใหม่จึงจะสามารถใช้ชีวิตกับเอไอได้อย่างรู้เท่าทัน และนำเอาประโยชน์ของเอไอมาพัฒนาหรือต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการมีจริยธรรม

 

คนในยุคนี้โตมากับโลกที่เอไอ อัลกอริทึม เลือกเนื้อหาให้เราเห็น ไม่ว่าจะเป็นบน Youtube หรือ Facebook 

ซึ่งส่งผลต่อต่อการเรียนรู้ของเด็ก การสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้จะกระตุ้นทักษะการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ ให้สามารถรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) รวมทั้งสามารถกำหนดทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตได้

 

Blakeley Payne นักศึกษาผู้ช่วยนักวิจัยที่ MIT Media Lab ได้ทดลองนำหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับเอไอ ในด้านกระบวนการพัฒนา algorithm รวมทั้งผลกระทบกับชีวิตคนทั่วไปไปใช้สอนเด็กในช่วงวัย 9-14 ปี พบว่าหลักสูตรดังกล่าวสามารถปลูกฝังความคิดในเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการคิดแบบคำนวณ (Computational thinking) ให้แก่เด็กได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของเด็กวัยนี้ที่กำลังเริ่มพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง (Identity formation and development) อีกทั้งการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีตั้งแต่วัยเด็ก เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้และเกิดความสนใจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมวงการเอไอให้มีบุคลากรเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ หากเราปลูกฝังเรื่องจริยธรรมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ก็จะสามารถสร้างประชากรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคตได้

 

ผมขอยกตัวอย่างทักษะที่ผู้ปกครองควรเรียนรู้และแนะนำให้กับเด็กๆ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเอไอได้อย่างเหมาะสม ได้แก่

 

1. เรียนรู้ที่จะแยกแยะว่าสิ่งไหนเป็นความจริง ถูกสร้างขึ้น หรือเป็นเพียงความคิดเห็น (Fact vs Fake vs Opinion)

ในยุคของ Deepfake ที่วิดีโอถูกปลอมแปลงหรือตัดต่อไปเป็นบุคคลอื่น เราสามารถสังเกตสีผิวบนใบหน้าที่แตกต่างจากส่วนอื่นของร่างกาย (Face discolorations) แสงที่อาจไม่เข้ากับส่วนอื่นในวิดีโอ คำพูดกับการขยับปากที่ไม่สอดคล้องกัน ก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าวิดีโอนั้นถูกปลอมแปลง หากเป็นด้านเนื้อหาต้องสามารถแยกแยะได้ว่าเป็นความคิดเห็นหรือความจริงซึ่งมาจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ (ดูเพิ่มเติม information literacy)

 

2. ปลูกฝังแนวคิดที่มีต่อของเล่นจำพวกหุ่นยนต์หรือแชทบอท

ของเล่นในยุคนี้ มีลักษณะที่สามารถโต้ตอบได้ (Conversational interface) และในของเล่นบางชิ้นก็มีการใส่คาร์แรกเตอร์ (character) ให้กับของเล่นเพื่อให้เกิดความสมจริง สิ่งสำคัญสำหรับผู้ปกครองคือควรชี้แนะว่า มนุษย์เป็นคนสร้างสิ่งเหล่านี้และสอนให้มันฉลาด “มัน”เป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้น ฉะนั้นพยายามอย่าคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือผูกพันทางความรู้สึกมากจนเกินไป (emotional attachment) มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ว่าของเล่นที่สามารถโต้ตอบได้ มีผลต่อพัฒนาการและการตัดสินใจของเด็ก ตลอดจนสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางด้านศีลธรรม ดังนั้นผู้ปกครองควรใส่ใจและปลูกฝังให้เด็กเข้าใจถึงเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เอไอมีอิทธิพลต่อเด็กในทางที่ไม่เหมาะสม

 

3. สร้างทัศนะคติที่เหมาะสมในการใช้งานเอไอ

สนับสนุนให้เด็กทำความเข้าใจว่า หุ่นยนต์ หรือ เอไอทำงานอย่างไร รวมทั้งปลูกฝังแนวทางการออกแบบอย่างมีจริยธรรมให้เอไอ เช่น ถ้าเอไอเล่นเกมชนะควรทำตัวอย่างไร (แนวทางจริยธรรมเอไอ อ่านเพิ่มได้จากบทความนี้) รวมทั้งให้ตั้งข้อสงสัยกับข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับจากบอทหรือหุ่นยนต์ว่ามีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด  

 

4. ตั้งคำถามชวนคิด

อาจเริ่มด้วยการนำตัวอย่างวิดีโอ deepfake ให้เด็กดู แล้วสอบถามเด็กว่ามีความคิดเห็น หรือรู้สึกอย่างไรกับวิดีโอเหล่านั้น ชอบหรือไม่ เพื่อช่วยให้เด็กตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมทั้งในเชิงบวกและลบจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในหลายๆ ด้าน

 

บางท่านอาจมองว่าสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ยังดูไกลตัว แต่การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยทุกวันนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มว่าจะใช้ระยะเวลาสั้นลงเรื่อยๆ การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกประเทศ ไล่ระดับมาจนถึงประชาชนทุกคน ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไกลตัวและเริ่มได้ตั้งแต่วัยเด็ก หากผู้ปกครองเริ่มต้นที่จะปลูกฝังและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับเด็ก คุณจะพบว่าเด็กเหล่านั้นคิดเป็นและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ หน้าที่ของเราคือช่วยสอนและผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่สามารถคิด วิเคราะห์ได้เอง พร้อมทั้งส่งเสริมทักษะที่จำเป็น รวมถึงสร้างเสริมจริยธรรมให้กับเด็ก โดยเฉพาะในยุคที่ทุกคนสามารถสร้างคอนเท้นท์และโมเดลได้เอง เรายิ่งต้องปลูกฝังการรู้เท่าทันสื่อ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการสร้างเอไอ ที่มีคุณภาพ และสามารถปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับเอไอได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

 

NOTE: ทดลองดูหลักสูตร An Ethics of Artificial Intelligence Curriculum for Middle School Students ซึ่งเป็น open source ให้ลองได้

Education opens many doors for children and helps build their potential, which in turn helps develop the country.

 

Many people believe that learning is something that only happens in the classroom. In reality, learning can happen anytime, anywhere, with family being the driving force that creates the right learning environment for children. Whether homeschooling your children or creating joint creative activities, teaching your children to love learning is essential.

 

Parents should find ways to create lifelong learning skills as well as practicing skills that will help children adapt to the Digital Age, especially in this new era of AI. Technology’s role in our daily lives has been growing and many jobs can be done similarly to a human.

Something parents should think about is ‘how will the next generation of children coexist with AI and use it to benefit their lives?’

 

Children in this era are growing up in a world where AI algorithms are choosing content for us, especially on YouTube or Facebook.

This affects children’s learning, by teaching children to understand these technologies we can stimulate their problem solving and critical thinking skills. This will help with media literacy as well as help determine the direction of technology in the future.

 

Blakeley Payne, a student assistant researcher at the MIT Media Lab, led an AI teaching course that’s in the process of developing its own algorithm. He teaches children between the ages of 9 - 14, this course helps the children understand and have the right attitude towards AI, while also teaching them useful skills such as analytical thinking, problem solving and Computational thinking. This is very important for the kids since they are at that age where they are beginning to develop their own identity and understanding about technology. This will also help the AI Industry grow in the future. In addition, if we encourage ethics in technology we can create a socially responsible population in the future.

 

Here are some examples of skills that parents should teach and recommend to their children, in order for them to have a better understanding of AI:

1. Learn to distinguish what is fact, fake, and opinion 

Deepfake is a software where videos can be disguised or edited as someone else, and it’s on the rise. We can observe skin colour on the face to see if it’s different from other parts of the body, this is called ‘Face Discolouration’. You can also look out for lighting that doesn’t match with other parts of the video and inconsistent mouth movements, then you can tell that the video is fake. If it is a content aspect, they must be able to identify whether it is an opinion or truth from a credible source.

 

2. Make them understand toys such as robots or chatbots

There are toys that you can have a conversation with, sometimes a personality is added to make it more realistic. It’s important that parents inform their children that humans created these things and taught them to act like this. "It" is an invention. Try not to think of it as a living being and develop an emotional attachment. There are many studies show that toys that can interact affect the development and decisions of children, as well as being able to influence moral decisions. Therefore, parents should make sure their children understand these technologies clearly, so that the AI ​​does not influence children inappropriately.

3. Encourage the right attitude towards AI

Help children to understand how robots or AI work. Including instilling ethical design guidelines for the AI. For example, if a child is playing a game against an AI and loses, what should we do? Parents should also make children aware about news received from bots or robots, and see how accurate it is.

4. Ask Curious Questions

You could begin by showing a trailer of a Deepfake video to your child and then ask them how they feel about it. Do they like to create fake videos or fake news? This helps children realise both the positive and negative social impacts of technology.
 

Some of you may look at what I have said and think that this is far away in the future. But the transition is happening today and it’s happening quickly. Every country will need to adjust to the changing world. But if parents can start to help their children understand and develop technology, you will find that those children who have been eased into it can express their views early on. Our responsibility is to help teach and motivate children to think and strengthening their ethics. This is especially important in a time where anyone can create content and models themselves. A strong understanding of media literacy and social responsibility will help with the creation of quality AI in the future.

References:

  • “My doll says it's ok": a study of children's conformity to a talking doll

https://dam-prod.media.mit.edu/uuid/3332bb1f-7a10-4b2f-8f8d-5451ec56065f

  • Kids are surrounded by AI 

https://www.technologyreview.com/s/614306/kids-are-surrounded-by-ai-they-should-know-how-it-works

  • Why We Should Teach Kids to Call the Robot ‘It’

https://www.wsj.com/articles/why-kids-should-call-the-robot-it-11566811801?utm_campaign=the_algorithm.unpaid.engagement&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=76813461&_hsenc=p2ANqtz-98evAi7_fQvQixsPCfcJcP5Oa8DZl16YO3xXT0vMaAsGnkEj0mk7R3f9Q6C8M05YquCEseUg4fuKWqOwXIn2X8OL-gWA&_hsmi=76813461

  • What parents need to teach kids about deepfake videos

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/2019/09/11/common-sense-media-shares-what-parents-need-teach-kids-about-deepfake-videos/?arc404=true

  • How smart are the smart toys? Children and parents’ agent interaction and intelligence attribution 

http://motrin.media.mit.edu/robots/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/p231-druga.pdf

  • AI Ethics for middle school

https://docs.google.com/document/d/1e9wx9oBg7CR0s5O7YnYHVmX7H7pnITfoDxNdrSGkp60/edit?_hsenc=p2ANqtz-98evAi7_fQvQixsPCfcJcP5Oa8DZl16YO3xXT0vMaAsGnkEj0mk7R3f9Q6C8M05YquCEseUg4fuKWqOwXIn2X8OL-gWA&_hsmi=76813461#

  • Computational thinking

https://www.cs.cmu.edu/~15110-s13/Wing06-ct.pdf

บทความโดย
คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ
Chief Data Scientist & VP of Data Innovation Lab
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts