“เอไอรีเสิร์ช” ศาสตร์แห่งการพัฒนาประสิทธิภาพเอไอ

Resize_AI_Research.jpg
SEPTEMBER 12, 2019

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence : AI) ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง หลากหลายองค์กรตื่นตัวและนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้จนสามารถยกระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันกระแสโลกดิจิทัลได้ ข้อมูล (data) กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนการตลาด ตลอดจนการนำเอไอมาใช้ก็สามารถเสริมศักยภาพของธุรกิจได้อย่างหลากหลาย การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับเอไอจึงเป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กรทั่วโลกให้ความสนใจ จนเกิดศาสตร์ที่เรียกว่า เอไอรีเสิร์ช (AI Research) หรือการวิจัยเอไอ เพื่อพัฒนาเอไอให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแก้ปัญหาที่ยากหรือมีความซับซ้อนสูง (complex problems) ตลอดจนสร้างแนวคิดในการพัฒนาหรือปรับปรุงอัลกอรึธึ่มใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เอไอรีเสิร์ชยังไม่แพร่หลายมากนักในสังคมไทย แต่ในบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Facebook, Google และ Intel ต่างก็มีการทำเอไอรีเสิร์ชมาระยะหนึ่งแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของเอไอให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความคิดเชิงเหตุผล การวางแผนและการแก้ปัญหา  รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง เอไอรีเสิร์ชขององค์กรเหล่านี้ไม่เพียงวิจัยเพื่อยกระดับสินค้าและบริการให้กับลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้งานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังพัฒนาเอไอในด้านอื่นๆ เพื่อยกระดับศักยภาพของเทคโนโลยีเอไอให้กับคนในสังคมด้วย โดยรูปแบบงานวิจัยจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบธุรกิจของแต่ละองค์กร

 

การทำงานของเอไอรีเสิร์ช จะใช้การสืบค้นข้อมูล วิจัย และทดลองเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอไอ เพื่อค้นหาแนวความคิด วิธีการใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับโจทย์ทางธุรกิจหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด เพราะถึงแม้ว่ารูปแบบของปัญหาที่เห็นอาจดูคล้ายกัน แต่จริงๆ แล้ว หากมองลงไปในรายละเอียดลึกๆ มักจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นการแก้ปัญหาด้วยรูปแบบเดิมๆ จึงอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการสร้างแนวทางใหม่ที่เหมาะสมและตรงจุดกับการแก้ปัญหานั้นจริงๆ

 

อย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเทคโนโลยีเอไอพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่แน่นอนว่าสายงานนี้จะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคตตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่รวดเร็ว ดังนั้นสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านเอไอรีเสิร์ช หรือ ต้องการเป็นเอไอรีเสิร์ชเชอร์ (AI Researcher) ควรมีคุณสมบัติหลักๆ คือ เป็นคนช่างสงสัย ชอบการตั้งคำถาม การค้นคว้า การวิจัย การแก้ไขปัญหาต่างๆ และมีความคิดที่เป็นระบบ รวมถึง การมีทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ด (Coding) ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานสายอาชีพนี้

 

ไม่เพียงทักษะทางคณิตศาสตร์เท่านั้น การเป็นเอไอรีเสิร์ชเชอร์ควรจะมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน  เนื่องจากต้องมีการสร้างสรรค์ไอเดียในการพัฒนาอัลกอริธึมหรือโมเดลใหม่ๆ ให้กับเอไอ ซึ่งบางสิ่งอาจไม่เคยมีหรือถูกพูดถึงมาก่อน จึงต้องอาศัยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเอไอรีเสิร์ชเชอร์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาได้

 

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อทุกสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเอไอ รวมไปถึงเอไอรีเสิร์ชเชอร์คือควรที่จะมีจรรญาบรรณและศีลธรรมในวิชาชีพของตนเอง เพื่อพัฒนาเอไอไปในทางที่ถูกต้อง ลดความเหลื่อมล้ำ ความอคติ (bias) และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมด้วย

 

เอไอรีเสิร์ชไม่เพียงพัฒนาความสามารถให้กับเทคโนโลยีเอไอเท่านั้น แต่การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอไอถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศได้ ดังนั้นงานเอไอรีเสิร์ชจึงควรได้รับการสนับสนุน โดยอาจมอบทุนให้แก่องค์กรด้านเทคโนโลยีในการสร้างฝ่ายเอไอรีเสิร์ช เพื่อมุ่งสืบค้นข้อมูลและพัฒนาเทคโนโลยีเอไอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับแต่ละประเทศได้ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ทำการวิจัยยังสามารถเปิดเป็น Open Data เพื่อให้คนอื่นๆ ที่สนใจสามารถศึกษางานวิจัยและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งจะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน

 

Over the years, Artificial Intelligence has been the talk of the town. Many organizations are aware and apply this to the level of the organization to be effective and to keep up in the digital world. Data has become an important factor in marketing planning. As well as applying AI, it can enhance a variety of business capabilities. Study and research about  AI is therefore something that organizations around the world pay attention to, so AI Research continues to develop AI to have more potential and be able to solve difficult or complex problems, as well as create concepts for the development or improvement of new algorithms, in order to meet different business needs efficiently.

 

AI Research is not very prevalent in Thai society. But across the globe, big companies like Facebook, Google, and Intel have been doing research for a while. The objective is to improve the efficiency of AI to be comparable to or closer to humans, both in logical thinking, planning and problem solving. Including the ability to learn from experiences. The AI ​​research of these organizations is not just looking to enhance products and services for customers or users only, but also developing AI in other areas to upgrade the potential of AI technology for society as a whole. The research model will vary according to the business model of each organization.

 

AI Research entails research and experimentation information about AI technology to find ideas, new methods, and to get results that are most suitable for a business problem or problem that needs to be solved. Although the pattern of the problem you see may look similar, in reality, if you look into the details it’s usually not the same. Therefore, solving problems with the same format may not be as effective as creating a new and appropriate approach that is the exact solution to the problem.

 

As I said above, AI technology is continuously improving. It is therefore certain that this line of work will become more popular in the future as the rapid changes of the era. Therefore, for those interested in AI research or wanting to become an AI researcher, they should have the main qualifications of being a curious person. Like asking questions, researching, solving various problems, and systematic thinking as well as having maths and coding skills are absolutely essential for this career.

 

Not only mathematical skills, being an AI researcher should be creative too. Because ideas need to be created to develop new algorithms or models for the AI, some of which may have never been mentioned before. Therefore requires AI imagination and creativity to create new innovations.

 

Another thing that is important to every career related to AI (including AI researchers) is that they should have  virtue and ethics in their profession. To develop AI in the right direction we must reduce bias and benefit society as a whole.

 

AI Research not only improves the capabilities of the technology, but also research on AI is considered to increase the country's technological capability. Therefore, AI research work should be supported. Which may give grants to technology organizations to create the AI ​​Research Division, in order to focus on searching for information and developing AI technology to be more efficient and can be used to solve problems for each country. In addition, the research data can also be used as Open Data for others. Those who are interested can study research and use information that will be beneficial, which will create a learning environment and sustainable social development.

IMG_5767.jpeg
บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts