‘Face Recognition’

เทคโนโลยีส่งเสริมธุรกิจยุคดิจิทัล

Final-Sertis_FaceRecognition-1.jpg
AUGUST 14, 2019

‘ข้อมูล (data)’ เป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจในปัจจุบันอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์หรือคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข ปัจจุบัน เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้า (Face Recognition) สามารถตรวจจับใบหน้า (detect) และระบุตัวตน (identify) ผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้ผู้ประกอบการนำข้อมูลที่ได้ไปปรับใช้งานกับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย รวมถึงสามารถส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยให้กับภาคธุรกิจได้ ยกตัวอย่างเช่น

1. ธุรกิจการค้าและการตลาด (Retail and Marketing)
ระบบตรวจสอบและจดจำใบหน้า สามารถใช้เสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจการค้าและการตลาดได้ โดยการเก็บข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมการใช้บริการ เช่น ความถี่การซื้อสินค้าหรือใช้บริการ สินค้าที่ลูกค้าใหม่และลูกค้าประจำซื้อ เพศและอายุลูกค้า เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้ดำเนินธุรกิจในการสร้างแผนการตลาด ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้าแบบรายบุคคลอย่างเหมาะสม อีกทั้งผู้ประกอบการยังสามารถใช้ข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้าประจำ ในการคาดการณ์ปริมาณการจัดเก็บสินค้าและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบยังวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางการเดินเลือกซื้อสินค้า หรือบริเวณที่ลูกค้ามักใช้บริการ เพื่อจัดการเส้นทางสัญจรภายในร้าน (traffic flow) และปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้น

2. ธุรกิจสายการบิน (Airport)
ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้ามาใช้บริเวณจุดเช็คอินและบอร์ดดิ้งเกท (boarding gate) ในสนามบินแทนการใช้บอร์ดดิ้งพาส (boarding pass) ในหลายๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย เพื่อความสะดวก รวดเร็วระหว่างการเดินทาง และสามารถสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อ (seamless experience) ให้แก่ผู้โดยสารได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานภายในสายการบิน โดยใช้ระบบตรวจสอบบุคคลเข้าออกพื้นที่ (Access Control System) อาคารสำนักงาน เพื่อจำกัดสิทธิ์การเข้าพื้นที่เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต

3. ศูนย์สุขภาพและโรงพยาบาล (Healthcare)
การเก็บข้อมูลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเริ่มเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น จากเดิมที่เก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารแฟ้มประวัติคนไข้ ก็เปลี่ยนไปสู่การเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้าก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ในการเก็บข้อมูล เช็คประวัติผู้ป่วย ประวัติการรักษาและการแพ้ยา ด้วยการสแกนใบหน้า เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งช่วยให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วอีกด้วย

4. สถานศึกษา (School)
เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้าสามารถใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ปกครองที่มารับนักเรียน เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของเด็ก นอกจากนี้ ยังใช้ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมบ่อยครั้ง เช่น เด็กที่ไม่เข้าเรียน และมีประเด็นการทะเลาะวิวาท รวมถึงกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ บุคลากรด้านการศึกษาจำเป็นต้องคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียน โดยการแจ้งข้อมูลกับนักเรียนและขออนุญาตผู้ปกครองก่อนที่จะทำการติดตาม (track) ด้วยกล้องตรวจจับใบหน้าในพื้นที่โรงเรียน

5. ธุรกิจการขนส่งสินค้า (Logistic)
ในขั้นตอนการขนส่งสินค้า สามารถใช้ระบบตรวจสอบและจดจำใบหน้าในการยืนยันตัวตนผู้ส่งและผู้รับ เพื่อป้องกันการส่งสินค้าผิดพลาด รวมถึงสินค้าสูญหาย โดยสามารถปรับใช้กับการขนส่งสินค้าจำนวนมาก และสินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยเฉพาะธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจค้าส่ง เป็นต้น

รูปแบบธุรกิจเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้ายังสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นๆ ได้อีกหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ความต้องการของผู้ประกอบการ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน รวมถึงความคุ้มค่าของการนำระบบดังกล่าวมาใช้

เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้าสามารถใช้เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดความสำเร็จให้ธุรกิจ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้ารายบุคคล และก่อให้เกิดลูกค้าที่ภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงที่สุดคือ ความเป็นส่วนตัวรวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า การเก็บข้อมูลใบหน้าจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าด้วยเช่นกัน ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลใบหน้าลูกค้า เพราะความเชื่อมั่นในแบรนด์ก็เป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจในยุคดิจิทัลได้

5 Examples of ‘Face Recognition’ in the digital age of business

Data and businesses have been working closer than ever. Businesses can use data to analyse or predict the needs of customers, to develop and improve products and services effectively. Data isn’t only text and numbers, as processing power grows, image and video data has become a more common focus area for analytics, such as Face Recognition. This technology can detect and identify users, helping businesses to use the information they have gathered in a variety of areas. Some examples where face recognition tech is being used:

1. Retail and Marketing
Face recognition can be used to enhance business and marketing operations by collecting customer data and usage behaviour; what products are purchased the most, products that new and regular customers buy, gender and age of customers, etc. This information is useful for businesses when creating marketing plans. This will increase the opportunities for operations and service development, so a unique experience can be delivered to the individual customer by anticipating the amount of product storage, helping warehouse management increase efficiency. The system can also analyse route information for buying products and monitor areas where customers often use the service, to manage traffic flow and improve service.

2. Airports
Currently, face recognition technology is used in airport check-in and boarding gates, replacing boarding passes in many countries such as the United States, China, Japan and Malaysia increasing convenience and creating a fast and seamless travel experience for passengers. In addition, face recognition technology can also maintain security in operational areas within airlines as an access control system for office buildings. This makes sure that private areas of the airport stay that way.

3. Health centre and Hospitals (Healthcare)
More and more patients in hospitals are being registered on a digital system. Face recognition technology is another option that can be used to access data. Checking patient history, Treatment history and drug allergies. Face scanning reduces the workload for staff, as well as helping patients receive convenient and fast service that is secure.

4. Schools
Face detection and recognition technology can be used to confirm the identity of parents who come to pick up students, in order to promote child safety. It is also used to track the behaviour of students who need extra attention such as children who behave inappropriately, and children with special needs or learning disabilities. Staff need to consider the rights of students however, by informing the students and requesting parents’ permission before tracking with the face detection camera in the school area.

5. Logistics
In the shipping process, face recognition can be used to confirm the sender and receiver’s identity. This prevents wrong deliveries and lost products. This can be adapted to transporting large quantities of goods and high-value products, especially in the industrial business and wholesale business.

These are just some examples of Face Recognition’s vast potential. This technology can also be applied to other business areas in many different forms depending on the type of business and their specific needs..

Face recognition technology can be used to increase the chances of success for businesses by impressing individual customers and increasing brand loyalty. However, what entrepreneurs should consider the most is privacy, and the personal rights of customers. Collecting face data requires the individuals’ consent as well. As well as considering Data Security, which must prevent the leaking and misuse of customer face data. Confidence and trust in the brand is one of the key factors that lead to a business’s success in the digital age.

IMG_5767.jpeg
บทความโดย
คุณธัชกรณ์ วชิรมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง
บริษัท เซอร์ทิส จำกัด

Related Posts